Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Vejledende Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser – VED SALG AF VÆRKTØJ OG VÆRKTØJSMASKINER -.Udarbejdet af BITVA – Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation. Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

1. TILBUD

1.1 Alle tilbud er fritblivende og afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

2. PRISER

2.1 Såfremt materialet er omfattet af en af sælger benyttet prisliste, sker prisberegningen på basis af den liste, der er gældende på leveringsdagen.

2.2 Skriftlige tilbud pr. brev, fax eller e-mail afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt der ikke er angivet særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er sælger i hænde senest ugedagen efter tilbudsdatoen.

2.3 Mundtligt, herunder telefonisk, opgivne priser er at betragte som fritblivende tilbud.

2.4 Alle priser er eksklusiv merværdiafgift.

3. INDBYTNINGSPRIS

3.1 Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at sælger skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor indtil det ibyttetagne overgives til sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne: – overgives til sælger i samme stand som den, hvori det er besigtiget afsælger, bortset fra almindeligt slid ved normalt brug indtil afl everingen sker, og – er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til sælger. Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold, som køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af købesummen.

4. LEVERINGSFORHOLD (FORCE MAJEURE)

4.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonfl ikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indfl ydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

4.2 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 4.1, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrage sig for at sikre og beskytte materiellet.

4.3 Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 4.1.

5. LEVERINGSTID

5.1 Parterne kan aftale, at levering skal ske på en bestemt dato eller bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kendskab.

5.2 Vedrørende varen, som ikke er på sælgers lager, har sælger pligt til ufortøvet at underrette køber herom, og om hvornår leveringen forventes at kunne ske.

5.3 Hvis sælger ikke leverer inden for leveringstiden, er køber berettiget til ved meddelelse til sælger at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt leveringen ikke sker inden for denne frist. Såfremt leveringen ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.

5.4 Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen godtgørelse i anledning af forsinkelse fra sælgers side.

6. EMBALLAGE

6.1 Emballering sker så forsvarligt, som det efter sælgers bedste skøn er praktisk muligt, og sker for købers regning, såfremt emballeringen ikke er inkluderet i prisen. Godtgørelse af returneret emballage sker kun efter forudgående skriftlig aftale.

7. FORSENDELSE

7.1 Eventuel forsendelse sker kun i henhold til købers instruktion og for dennes regning og risiko. Når køber ikke har foreskrevet en bestemt forsendelsesmåde, vælges denne efter sælgers bedste skøn.

8. PROSPEKTER OG TEGNINGER

8.1 Prospekter og tegninger samt tekniske data er uforbindende i deres detaljer, og der tages forbehold for konstruktionsændringer.

9. VÆGTANGIVELSE

9.1 Vægtangivelser kan betragtes som tilnærmelsesvise og orienterede af hensyn til beregning af omkostninger og fundamentering.

10. EJENDOMSFORBEHOLD OG TILBAGETAGELSESRET

10.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til salgsgenstanden, indtil hele købesummen inkl. moms er betalt. Såfremt det er aftalt, at købesummen, eller en del af denne, skal betales mere end 3 måneder efter slagsgenstandens levering, skal sælgers ejendomsforbehold og tilbagetagelsesret samt de i Kreditaftalelovens § 9 nævnte oplysninger præciseres i købsaftalen, som skal underskrives af køber senest ved slagsgenstandens overgivelse, og kopi af aftalen skal samtidig overgives til køber.

11. BETALING

11.1 Betalingsfristen løber fra leveringstidspunktet. I de tilfælde, hvor en leverance ifølge aftale skal ledsages af certifi kat(er), løber betalingsfristen for den del af leverancen, der er omfattet af certifi kat(er), fra det tidspunkt, hvor såvel materialer som certifi kat(er) er leveret.

11.2 Ved overskridelse af betalingsfrister er køber pligtig til at svare morarente af det forfaldne beløb i henhold til aftale eller sædvane.

11.3 Sælger kan forlange, at køber betaler kontant eller stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.

11.4 Betaling ved modregning kan ikke fi nde sted, hvis modkravet er omtvistet.

11.5 Manglende overholdelse af betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.

11.6 Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

12. REKLAMATION

12.1 Reklamation skal ske skriftligt og skal være sælger i hænde senest 6 arbejdsdage efter, at leveringen har fundet sted. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af det solgte, skal reklamation ske senest 6 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget. Reklamation skal under alle omstændigheder være sket inden udløbet af den nedenfor anførte frist. Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler og fejl og er ubetinget, idet sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte blive reklameret efter fristens udløb, samt i de tilfælde hvor de nedenfor under afhjælpning af mangler anførte betingelser er opfyldt.

13. AFHJÆLPNING AF MANGLER

13.1 Sælger er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materialet i overensstemmelse med punkterne 13.2 – 13.15 nedenfor.

13.2 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, materialet er leveret. Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

13.3 For de dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 13.1, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale i et tidsrum af et år. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 13.2 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes som følge af de i punkt 13.1 nævnte mangler.

13.4 Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at det i punkt 13.1 nævnte frist er udløbet, jf. punkterne 13.3 og 13.14. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks. Såfremt køberen ikke skriftligt underretter sælgeren om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

13.5 Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til punkt 13.4 skal sælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Sælgeren skal selv bære omkostningerne herved i henhold til bestemmelserne i punkterne 13.1-13.13. Reparationen foretages hos køberen, medmindre sælger fi nder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, således at sælgeren kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv. Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er sælgeren forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er sælgerens forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til køberen.

13.6 Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 13.4, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvar et for, har sælgeren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham

13.7 Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostninger herved køberen.

13.8 Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for sælgerens regning og risiko. Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.

13.9 Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befi nder sig på et andet sted, end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

13.10 Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 13.1, stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom.

13.11 Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 13.1, kan køberen skiftligt give sælgeren en sidste frist for opfyldelsen. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg:
a) lade uføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for sælgerens regning og risiko forudsat, at han gør dette påfornuftig og rimelig måde, eller,
b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum. Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 15% af den aftaltekøbesum.

13.12 Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specifi ceret af denne.

13.13 Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejds-forhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvar ikke normal slidtage og forringelser.

13.14 Uanset bestemmelserne i punkterne 13.1-13.13 gælder sælgerens mangelansvar ikke for nogen del af materiellet ud over 1 år fra den i punkt 13.2 nævnte periodes begyndelse.

13.15 Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 13.1-13.14 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

14. BRUGTE VÆRKTØJER OG MASKINER

14.1 Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber uden ansvar for sælger af nogen art, bortset fra svig og vanhjemmel.

15. PRODUKTANSVAR

15.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

15.2 Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

16. UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER

16.1 Ovennævnte salgs-, leverings-og reklamationsbestemmelser finder ikke anvendelse i det omfang, de er, eller måtte blive, i strid med ufravigelige lovregler eller retspraksis. I så fald bevarer samtlige øvrige bestemmelser deres gyldighed mellem parterne.